Belső szabályzat

A Hallássérültek Kultúrájáért Alapítványának Belső Szabályzata

I. A Hallássérültek Kultúrájáért Alapítvány  (“Alapítvány”) Kuratóriumi tagjainak ülései

1.         Az Alapítvány kuratóriumi ülései nyilvánosak Az Alapítvány Kuratóriumának Tagjai évente legalább kétszer üléseznek, melyet az Alapítvány Kuratóriumának Elnöke hív össze írásban, ill. e-mai-ben..

2.            A Kuratórium Elnöke írásban tesz javaslatot az Alapítvány kuratóriumi ülésének napirendi pontokról.  Az Alapítvány Kuratóriumának bármely tagja javaslatot tehet a Kuratórium ülésén tárgyalandó napirendi pontokra vonatkozóan vagy azon felül, melyről az Alapítvány Kuratóriuma egyszerű többséggel szóban vagy írásban dönt.

II. A Kuratórium határozatai, és azok nyilvántartása

1. Kuratórium üléseiről jegyzőkönyv, míg a határozatokról dokumentum készül.

2. A jegyzőkönyv és a Kuratórium határozatai írásba foglalásának elintézéséről, ezen dokumentumok tárolásáról és hozzáférhetőségéről az Alapítvány titkára gondoskodik.

3. A Kuratórium üléseiről készülő jegyzőkönyv kötelező tartalmi elemei a következők. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:

a) az ülés időpontját és időtartamát;
b) az ülés napirendi pontjait
c) a határozatok számát és tartalmát

III. A Kuratórium határozatainak közlése, nyilvánossága

1. A Kuratórium érdemi határozatai nyilvánosak. Nem érdemi határozatok azok a döntések az Alapítvány adminisztratív, belső működésével kapcsolatos pénzügyi és személyi vonzatú döntések. Így ilyenek különösen az Alapítvány szervezeti működtetéséhez szükséges alkalmazottakkal, infrastruktúrával kapcsolatos döntések, illetve az ebbe a körbe tartozó olyan döntések, melyet a Elnök saját hatáskörben hoz, összhangban az Alapító Okirattal és a Kuratórium felhatalmazásával. A nem érdemi döntések lényeges tartalmát kérésre az Alapítvány Elnöke bárki számára ismerteti.

2. Az Alapítvány irataiba való betekintést a titkár szóban, illetve kérésre írásba foglalva engedélyezi. Az Alapítvány iratairól saját költségén bárki másolatot készíthet, illetve jegyzeteket, kivonatot készíthet. Az Alapítvány irataiba való betekintés az titkárral való előzetes időpont egyeztetés szerint lehetséges, melyet a titkár rosszhiszeműen nem hátráltathat. Kérésre, a kérést előterjesztő személy saját költségére és részére, az Alapítvány titkára – a kérés beérkezését követő nyolc munkanapon belül – gondoskodik az igényelt alapítványi dokumentumok postázásáról. Az iratokba való betekintésről tájékoztatni kell a Kuratóriumot.
IV. Az Alapítvány éves beszámolója

Az Alapítvány éves beszámolójának elfogadásához a kurátorok egyhangú támogató szavazata szükséges. A beszámolók írásba foglalásának és közzétételének rendjére a III. pontban meghatározott, az érdemi határozatok közzétételére vonatkozó eljárási szabályok értelemszerűen vonatkoznak.

V. Az Alapítványműködésnek rendje és szolgáltatásainak igénybevétele

1. Az Alapítvány szolgáltatásai egész évben, a hét minden munkanapján igénybe vehetők.

2. Az Alapítvány kiállítótermének működését az erre vonatkozó határozatok szabályozzák. Felelőse a titkár.

VI. Az Alapítvány működése és szolgáltatásai politikai pártok saját céljaik megvalósítására, ill. általuk elérendő közcélokra sem közvetlenül, sem közvetve nem állnak rendelkezésre.

2011. április 20.

Mikesy György

a Kuratórium elnöke